رئیس دامپزشکی بوئین زهرا گفت: برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان شهروندان ماهی قرمز عید خود را تنها از مراکز مجاز فروش ماهی‌های زیتنی خریداری کنند.
 توصیه های بهداشتی دامپزشکی برای خرید ماهی قرمز عید
به گزارش پایگاه خبری بوئین امروز، مهدی مهرزاده گفت: ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان شهروندان ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ سفره‌ های هفت سین خود را تنها از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ﻓﺮوﺷﻲ و ﻳﺎ اﻣﺎﻛن ﻣﺠﻮزدار ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ خریداری کنند.
وی خاطر نشان کرد: مردم پیش از خرید ماهی قرمز حتما ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ داشته باشند و دقت کنند که ماهی مورد نظرشان ﻓﻠﺲ‌دار ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻜﻪ رﻧﮕﻲ ﺑﺮ روی تنش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رئیس دامپزشکی بوئین زهرا افزود: مردم باید از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫی ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ زﻳﻨﺘی که ﺑﺎﻟﻪ‌ﻫﺎیشان ﺧﺮده ﺷﺪه و ﻟﻜﻪ‌ﻫﺎی رﻧﮕی ﺳﻴﺎه، ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ دارند جدا ﺧﻮدداری کنند.
وی گفت: ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻼیم را دارند، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻟﻮدگی ﻧﺎشی از ﺑﻴﻤﺎری آن ها ﺑﻪ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ آب، اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺗﻮرم ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
مهرزاده افزود: اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ماهی‌های قرمز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ این حیوانات ﺣﺪود ۶ ﺗﺎ ۸ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ میﻛﻨﻨﺪ.
وی گفت: باید مکان نگهداری ماهی‌های قرمز آرام و به درو از استرس باشد و پیش از انتقال ماهی‌ها به ظرف مورد نظر، باید آبی که قرار است ماهی‌ها در آن نگهداری شوند را یک تا دو ساعت در فضای باز قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت دارند ﻣﺎهی ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻓﺮوشی ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰی ﻛﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ(ﻣﺜﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺎرک) رﻫﺎﺳﺎزی ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ‌ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ را در رودﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻮی ﻳﺎ درﻳﺎ ﻧﻴﻨﺪازﻧﺪ.
منبع: صدا و سیما

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد