- بوئین‌ امروز - http://boinemrooz.ir -

تصاویر عمل بی شرمانه آل خلیفه

رژیم بحرین لباسهاى غرق به خون سه جوانی که در هنگام تیرباران به تن داشتند را برای خانواده های آنها ارسال کرد.
 تصاویر عمل بی شرمانه آل خلیفه
 تصاویر عمل بی شرمانه آل خلیفه
 تصاویر عمل بی شرمانه آل خلیفه
 تصاویر عمل بی شرمانه آل خلیفه
 تصاویر عمل بی شرمانه آل خلیفه