ویدئو / از نشست تجاری اروپا و ایران تا محکومیت سارکوزی در دادگاه
ویدئو / از نشست تجاری اروپا و ایران تا محکومیت سارکوزی در دادگاه